POJIŠTĚNÍ AKCÍ ÚRAZOVÉ

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

PLATÍ POUZE PRO ČLENY SK BALKAP z.s. 

 

Oznámení škodní události:

 Vznik škodní události je nutné oznámit pojišťovně prostřednictvím:

 1.)        formuláře Oznámení škodní události z úrazového pojištění v případě škodní události smrti v důsledku úrazu, trvalých následků úrazu s progresí, denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu, nákladů na invalidní vozík a pohřebních výloh. Na druhé straně formuláře do „Doplňující poznámky“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu/klubu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy.

  

             Formulář Oznámení škodní události z úrazového pojištění:             

 

 K formuláři je nutno připojit doklady:

·         kopii zdravotní dokumentace pojištěného týkající se úrazu

·         v případě trvalých následků kopii dokumentace o průběhu léčení a rehabilitace a kopii lékařské zprávy po ustálení trvalých následků

·         v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti

·         kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií

 

 

2.)       formuláře Oznámení škodní události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti v případě denního odškodného po dobu pracovní neschopnosti z důvodu úrazu. Na druhou stranu formuláře pod „Požadovaná dokumentace“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu/klubu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy.

 

 

Formulář Oznámení škodní události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti: 

 

K formuláři je nutno připojit doklady:

 

·         zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se pracovní neschopnosti

·         doklad o pracovní neschopnosti

·         kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií

·         kopii propouštěcí zprávy v případě hospitalizace

 

 

Případné další potřebné doklady jsou uvedeny v pojistných podmínkách včetně oceňovacích tabulek.

Pojišťovna posoudí úplnost předložených dokladů o nahlášení škodní události, případně si vyžádá další dokumenty relevantní k šetření.

 

Hlášení škodních událostí zasílejte emailem s naskenovanými dokumenty na adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz

 

nebo doporučenou poštou na adresu:

 

Pojišťovna VZP, a.s.

Odbor likvidace pojistných událostí
Ke Štvanici 656/3

186 00  Praha 8 - Karlín

 

Kontaktní osoba pro hlášení škodních událostí:

Martina Hovorková

Telefon: +420 233 006 311

 

Vaše případné dotazy k pojištění a k hlášení škodních událostí:

Klientská linka Pojišťovny VZP, a.s.

Tel.: + 420 233 006 311

E-mail: info@pvzp.cz

(v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin, v pátek od 9:00 do 16:00 hodin)

Vedoucí klientské linky: Mgr. Petra Nedellecová